Difference between revisions of "Юникод"

From Mongol
Jump to: navigation, search
(Created page with "* Юникодын тухай * Монгол бичгийн юникодын талаар * Монгол бичгийг юникодод оруулсан түүх (1995-2000 он...")
(No difference)

Revision as of 05:39, 2 September 2010

  • Юникодын тухай
  • Монгол бичгийн юникодын талаар
  • Монгол бичгийг юникодод оруулсан түүх (1995-2000 онуудад болсон ажлын бүлгийн хурлууд)
  • WWW-ийн WG2-оос боловсруулж гаргасан баримтын жагсаалт, Вэб хаягууд
  • Холбогдох захианы жагсаалтууд
  • Илтгэгдсэн conferences