Mongol:Community portal

From Mongol
Revision as of 15:22, 2 September 2010 by Almas (talk | contribs) (Босоогоор дүрслэх)
Jump to: navigation, search

Монгол бичгийг тооцоолуурт дүрслэх дээр хийгдэж байгаа ажлууд

Фонтын алдаа шалгах

  • Эх сурвалжууд
Дүрмийн ном: Дүрэм
Report No.170 - ISO/IEC 10646 стандартад оруулсан санал
MongolianScript 2.0
MongolianBaiti 5.0.1


Босоогоор дүрслэх

Дэлгэн харуулах