MongolianBaiti-г тайлж унших

From Mongol
Jump to: navigation, search


MongolianBaiti фонтын зарим ухагдахуунууд:

features = фонтын дүрмүүд(монгол бичгийн дүрэм гэж шууд утгаар ойлгож болохгүй)
classes = үсгийн ангилал(монгол бичгийн үсгийн ангилал гэж шууд утгаар ойлгож болохгүй, фонтын дүрмэнд тааруулж ангилсан)
group = ?


features/дүрмүүд дотроо:

fina = final forms = үгийн адагт орох хэлбэр => монгол бичгийн дүрэм
init = initial forms = үгийн эхэнд орох хэлбэр => монгол бичгийн дүрэм
isol = isolate forms = дангаар бичигдэх хэлбэр => монгол бичгийн дүрэм
medi = medial forms = үгийн дунд орох хэлбэр => монгол бичгийн дүрэм
calt = Contextual Alternates => фонтын дүрэм + монгол бичгийн дүрэм
ccmp = Glyph Composition/Decomposition => ? (Бирга, Элипс хоёрыг тусад нь оруулж, нэр оновчгүй санагдав)
rlig = Required Ligatures => заавал байх ёстой лигатурууд
vert = Vertical WritingCALT файлыг тайлж унших
MongolianBaiti фонтын дүрмийн файл CALT файл: http://github.com/natsag2000/mongolbichig/blob/master/MongolianBaiti/features/calt
Түүний html хэлбэр: http://tugstugi.github.com/mongolian-script/feature.html


Орлуулах дүрмийн ерөнхий хэлбэр:


sub ХХХ by УУУ

тайлж уншихдаа ХХХ ийн оронд УУУ ийг орлуулна. ХХХ дараах хэлбэртэй байж болно:

  • uni1820 uni1821.medivar ... гэсэн үсэгнүүд энэ дарааллаараа орсон бол
  • uni1820 [uni1821.mediavr uni1824.medi] ... uni1820 ийн араас [] дотор байгаа тэмдэгтүүдийн аль нэг нь байвал
  • uni1820 @calt23 [uni1821.mediavr uni1824.medi] .... uni1820 ийн араас @calt23 ангилалд багтдаг тэмдэгтүүийн аль нэг нь орсон бөгөөд араасан [] доторх тэмдэгтүүдийн аль нэг нь орсон бол


... гэх мэтчилэн хэлбэртэй бичигдсэн байдаг.


@calt23 нь тусдаа файл бөгөөд дотроо уг ангилалд багтаасан үсгүүдийг агуулсан байдаг. Ийм ангилалтаар жишээ нь зөвхөн эгшигүүдийг нэг дор ангилах, гийгүүлэгчдийг дотор нь хувааж ангилж уг нэрээр нь дүрмэндээ хадаж болно. Ангилж болохооргүй юмуу шаардлагаггүй гэж үзсэн тэмдэгтүүдийг [] дотор бүлэглэж бичсэн байна.


ХХХ дотор аль нэг нь ардаа ' тэмдэг авсан бол зөвхөн тэр нөхрийг УУУ гаар солих болно. хэрэв ардаа ' гэж авсан нөхөр нь @calt анги юмуу [] бүлэг байвал орлуулж буй УУУ нь орлуулагдаж байгаатай ижил тооны үсэг агуулсан анги юмуу бүлэг байх ёстой. Ингэснээр орлуулалт нь хэд дэх үсэг нь байна орлуулах жагсаалтын тэд дэх үсгээр орлуулах болно.


Эдгээр хүснэгтүүдийг вэб дээр үзүүлэхдээ @calt байгаа хэсэгт тухайн ангилалын тэмдгүүдийг хамт жагсаасан байгаа. [] тэмдэгтүүдийг нэг дор group_ гэсэн нэртэй файл үүсгэж жагсаасан буй. Орлуулагдах баганад ногоон хүрээтэй дүрс байхгүй бол бүгдийг нь цэнхэрээр, хэрэв ногоон өнгөт байвал зөвхөн ногооныг цэнхэрээр орлуулна гэж тайлж унших хэрэгтэй.


Flag/Тугийн тухайд
IgnoreMarks
Лүүкап дуудаж ажиллуулах тохиолдолд ямар нэгэн тэмдэгтийг ingore-дох хэрэг гарна. Жишээ нь Mongolian Nirugu, Zero Width Joiner гэх мэт тэмдэгтүүд ямар нэгэн симантик утга байхгүй зөвхөн тиг хэрхэн дүрслэх вэ гэдгийг л заана. Иймэрхүү тэмтэгдүүдийг mark гэж тэмдэглээд (жишээ нь uni180A.mark) ignore-доно.

lookupflag 0; гэдэг нь урьд нь хэрэглэсэн бүх лүүкуп флагуудыг reset хийнэ.